Νομοθεσία της Εκπαίδευσης για τα Γενικά Λύκεια που αφορά Εκπαιδευτικά θέματα                                                                   
 

Δομή και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νομοθετικό πλαίσιο)   

 • Δομή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:                                                                    
  Νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985)                                                                   
   
 • Οργάνωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                                   
  Νόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002)                                                                   
   
 • Καθήκοντα Στελεχών και Συλλόγου Διδασκόντων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                       
  ΥΑ Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002)                                        
   
 • Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συνολικό νομοθετικό πλαίσιο)                                                                   
  Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013)                                                                   
   
 • Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών (αρ.29 - 30)                                                                   
  Νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018)                                                                   
   
 • Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                                   
  Νόμος 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)                                                                   
   
 • Αναβάθμιση του Σχολείου (θέματα Αξιολόγησης μαθητών αρ.5-9, Εσωτερικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων αρ. 33-35, Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας σχολικών μονάδων αρ. 37, Συμβούλου Σχολικής Ζωής αρ.38)                                                                   
  Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020)                                                                   
   
 • Λειτουργία Μουσικών Σχολείων                                 
  ΥΑ 20923/Δ2/23-02-2021 (ΦΕΚ 878/τΒ/3-3-2021)                                 
  ΥΑ 93483/Δ2/25-08-2023 (ΦΕΚ 5242/τΒ/29-8-2023) τροποποίηση                                
   
 • Οργάνωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης                                                                   
  Νόμος 4713/2020 (ΦΕΚ 147/Α/29-7-2020)                                                                   
   
 • Αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών (θέματα Αξιολόγησης εκπαιδευτικών αρ. 66-83, Λειτουργίας σχολικών μονάδων αρ. 84-108)                                                                   
  Νόμος 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τΑ΄/3-8-2021)                                                                   
   

Οργάνωση σχολικής ζωής Γενικών Λυκείων 

Υποστήριξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 • Οργάνωση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)               
  Νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ/02-10-2008)               
   
 • Καθήκοντα προσωπικού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)               
  ΥΑ 27922/Γ6/08-03-2007 (ΦΕΚ 449/τΒ/03-04-2007)               
  ΥΑ 48275/Δ3/28-03-2019 (ΦΕΚ 1088/τΒ/02-04-2019) (τροποποιήσεις)               
   
 • ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Ε.Δ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ.                                          
  Νόμος 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/2021), άρθρα 11-17 (δομή και λειτουργία)                                          
   
 • Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς                                         
  Νόμος 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/2021), άρθρο 53                                         
   
 • Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών                                         
  Νόμος 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/2021), άρθρο 54                                         
   
 • Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας Σ.Δ.Ε.Υ. και Ε.Δ.Υ.                                         
  ΥΑ 134960/Δ3/22-10-2021 (ΦΕΚ 5009/Β/2021)                                         
   
 • Παράλληλη στήριξη               
  Εγκύκλιος 93506/Δ3/25-08-2023               
   

Αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου

 • Αξιολόγηση μαθητών (κριτήρια, βαθμολόγηση, εξετάσεις)                                                                   
  Νόμος 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τΑ'/7-5-2019), άρθρα 101-116                                                                   
   
 • Αξιολόγηση μαθητών (τροποποιήσεις)                                    
  Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) άρθρα 5-9                                    
   
 • Αξιολόγηση μαθητών (τροποποιήσεις)                           
  Νόμος 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020) άρθρα 126 και 163                           
   
 • Αξιολόγηση μαθητών (τροποποιήσεις)                           
  Νόμος 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17-2-2021) άρθρο 35                           
   
 • Αξιολόγηση μαθητών (τροποποιήσεις)                                                                   
  Νόμος 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τΑ΄/3-8-2021) άρθρο 86, παρ.2                                                                   
   
 • Ομάδες μαθημάτων, θέματα εξετάσεων, διαδικασίες εξετάσεων                                                   
  ΥΑ 102474/Δ2/20-08-2021 (ΦΕΚ 4134/Β/9-9-2021)                                                   
   
 • Τροποποίηση αξιολόγησης μαθημάτων                                                  
  ΥΑ 104182/Δ2/29-08-2022 (ΦΕΚ 4678/Β/5-9-2022)                                                  
   
 • Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)                                                  
  Νομικό Πλαίσιο                                                  
  Ιστότοπος                                                 
   
 • Εξέταση μαθητών ΓΕΛ  με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες                                                                   
  ΥΑ Φ253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544/Β/30-12-2009)                                                                   
   
 • Αξιολόγηση μαθητών από σχολεία εξωτερικού                                                                   
  ΥΑ 51216/Δ2/10-05-2021 (ΦΕΚ Β΄2053/19-05-2021)                                                     
  ΥΑ 1588/Δ2/07-01-2022 (ΦΕΚ 121/Β/19-1-2022) (τροποποίηση)                       
   

Εσωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου εκπαιδευτικών

 • Αξιολόγηση έργου εκπαιδευτικών (άρθρα 66-83)                                                                   
  Νόμος 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τΑ΄/3-8-2021)                                                                   
   
 • Ρυθμίσεις αξιολόγησης έργου εκπαιδευτικών                                                                   
  ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-1-2023 (ΦΕΚ 388/τΒ/27-1-2023)                                                     
  Ιστότοπος                                          
   

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

 • Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερησίων ΓΕΛ                                                    
  ΥΑ102997/Δ2/18-9-2023 (ΦΕΚ 5617/τΒ/22-9-2023)                                                                   
   
 • Ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικών Γυμνασίων-Λυκείων                                                                   
  ΥΑ 106689/Δ2/18-08-2020 (ΦΕΚ 3523/τΒ/25-8-2020)                                  
  ΥΑ 154117/Δ2/29-11-2021 (ΦΕΚ 5643/τΒ/3-12-2021)  (τροποποίηση)                                             
   
 • Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινών Γενικών Λυκείων                                   
  ΥΑ 102981/Δ3/18-9-2023 (ΦΕΚ 5616/τΒ/22-9-2023)                                   
   

Αναθέσεις μαθημάτων

 • Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου - ΓΕΛ                                                                   
  ΥΑ 85980/Δ2/3-7-2020 (ΦΕΚ 2737/τΒ/4-7-2020)                                                                   
   
 • Τροποποιήσεις αναθέσεων                             
  ΥΑ 97911/Δ2/23-07-2020 (ΦΕΚ 3215/τΒ/3-8-2020)                             
   
 • Συμπληρώσεις αναθέσεων                                                                    
  ΥΑ 94222/Δ2/29-7-2021 (ΦΕΚ 3782/τΒ/13-8-2021)                                                                   
   
 • Αναθέσεις Ελληνικής Γλώσσας ΓΕΛ                                                                   
  ΥΑ 117399/Δ2/20-9-2021 (ΦΕΚ 4433/τΒ/25-9-2021)                                                                   
   
 • Τροποποίηση αναθέσεων                                                                   
  ΥΑ 82843/Δ2/24-7-2023 (ΦΕΚ 4768/τΒ/27-7-2023)                                                    
   
 • Αναθέσεις μαθημάτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.                                     
  ΥΑ 91097/Δ3/16-8-2023 (ΦΕΚ 5140/Β/18-8-2023)                                     
   
 • Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων                            
  ΥΑ 144236/Δ2/05-09-2018 (ΦΕΚ 4202/τΒ/25-9-2018)                            
   

Υλη μαθημάτων

 • Ύλη πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων σχ. έτους 2023-2024                                                    
  ΥΑ 82785/Δ2/24-7-2023 (ΦΕΚ 4768/τΒ/27-7-2023)                                                    
   
 • Εξεταστέα ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων σχ. έτους 2023-2024                                     
  ΥΑ 91771/ΓΔ4/21-8-2023 (ΦΕΚ 5162/τΒ/22-8-2023)                                      
   

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων


Σχ. Έτος 2023-2024                                                
 

 • Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)                                                                   
  Όλες οι τάξεις                                                                   
   
 • Άλγεβρα                                                                   
  Α τάξη                                                                   
  Β τάξη                                                                   
   
 • Αρχαία Ελληνικά                                                                   
  Όλες οι τάξεις                                                                   
   
 • Βιολογία                                                                   
  Α τάξη                                                                   
  Β τάξη                                                                   
  Γ τάξη                                                                   
   
 • Γεωμετρία                                                                   
  Α τάξη                                                                   
  Β τάξη                                                                   
   
 • Θρησκευτικά                                                                   
  Όλες οι τάξεις                                                             
   
 • Ιστορία                                                                   
  Όλες οι τάξεις                                                                   
   
 • Λατινικά                                                                   
  Όλες οι τάξεις                                                                   
   
 • Μαθηματικά                                                                   
  Β τάξη (Προσ.)                                                                   
  Γ τάξη (Γεν. Παιδ.)                                                                   
  Γ τάξη (Προσ.)                                                                   
   
 • Νέα Ελληνικά                                                                   
  Α και Β τάξεις                                                                   
  Γ τάξη                                                                   
   
 • Οικονομία                                                                   
  Γ τάξη                                                                   
   
 • Πληροφορική                                                                   
  Α τάξη                                                                   
  Β τάξη                                                                   
  Γ τάξη                                                                   
   
 • Πολιτική Παιδεία                                                                   
  Α τάξη                                                                   
   
 • Φιλοσοφία                                                                   
  Β τάξη                                                                   
   
 • Φυσική                                                                   
  Όλες οι τάξεις         
  Εργαστηριακός Οδηγός Α τάξης                                                                    
   
 • Φυσική Αγωγή                                                                   
  Όλες οι τάξεις                                                                   
   
 • Χημεία                                                                   
  Α τάξη                                                                   
  Β τάξη                                                                   
  Γ τάξη                                               
   
 • ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.             
  Όλα τα μαθήματα    
   

Σχ. Έτους 2022-2023

 • Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)                                                                   
  Όλες οι τάξεις                                                                   
   
 • Άλγεβρα                                                                   
  Α τάξη                                                                   
  Β τάξη                                                                   
   
 • Αρχαία Ελληνικά                                                                   
  Όλες οι τάξεις                                                                   
   
 • Βιολογία                                                                   
  Α τάξη                                                                   
  Β τάξη                                                                   
  Γ τάξη                                                                   
   
 • Γεωμετρία                                                                   
  Α τάξη                                                                   
  Β τάξη                                                                   
   
 • Θρησκευτικά                                                                   
  Όλες οι τάξεις                                                             
   
 • Ιστορία                                                                   
  Όλες οι τάξεις                                                                   
   
 • Λατινικά                                                                   
  Όλες οι τάξεις                                                                   
   
 • Μαθηματικά                                                                   
  Β τάξη (Προσ.)                                                                   
  Γ τάξη (Γεν. Παιδ.)                                                                   
  Γ τάξη (Προσ.)                                                                   
   
 • Νέα Ελληνικά                                                                   
  Α και Β τάξεις                                                                   
  Γ τάξη                                                                   
   
 • Οικονομία                                                                   
  Γ τάξη                                                                   
   
 • Πληροφορική                                                                   
  Α τάξη                                                                   
  Β τάξη                                                                   
  Γ τάξη                                                                   
   
 • Πολιτική Παιδεία                                                                   
  Α τάξη                                                                   
   
 • Φιλοσοφία                                                                   
  Β τάξη                                                                   
   
 • Φυσική                                                                   
  Όλες οι τάξεις         
  Εργαστηριακός Οδηγός Α τάξης                                                                    
   
 • Φυσική Αγωγή                                                                   
  Όλες οι τάξεις                                                                   
   
 • Χημεία                                                                   
  Α τάξη                                                                   
  Β τάξη                                                                   
  Γ τάξη                                               
   

Προγράμματα Σπουδών