Θεσμικό Πλαίσιο των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141 Α, 21-07-2022 
«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.»

 • Άρθρα 357 – 358 Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας
 • Άρθρα 395 – 400 Συμβούλιο Π.ΕΠΑ.Λ., Επιτροπές Συντονισμού Π.ΕΠΑ.Λ., Όργανα Διοίκησης και Επαγγελματικός Οδηγός Π.ΕΠΑ.Λ.

Ν. 4823/2021, ΦΕΚ 136 Α, 03-08-2021
«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 
Περιλαμβάνει διατάξεις για όλο το πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ., συγκεκριμένα:

 • Άρθρο 73 – 80 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών
 • Άρθρο 86 Αξιολόγηση μαθητών των ΕΠΑΛ, παράγραφος 3
 • Άρθρο 87 Συνεργασίες με τρίτους φορείς
 • Άρθρο 89 Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων - Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων
 • Άρθρο 92 Ενδοσχολικοί Συντονιστές
 • Άρθρο 93 Παιδαγωγικός σύμβουλος – μέντορας στη σχολική μονάδα
 • Άρθρο 94 Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια
 • Άρθρα 95 – 96 Ενδοσχολική επιμόρφωση
 • Άρθρο 100 Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας
 • Άρθρα 105-106 Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας
 • Άρθρο 107 Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου

Ν. 4763/2020, ΦΕΚ 254 Α, 21-12-2020 
«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις»

 • Άρθρα 16 – 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.)    

Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70 Α, 07-05-2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»

 • Άρθρο 100 Τροποποίηση του ν. 4186/2013
 • Άρθρα 117 – 159 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των Μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»

Ν. 4559/2018, ΦΕΚ 142 Α, 03-08-2018 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»

 • Άρθρο 25 Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Άρθρο 26 Διατάξεις για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)

Ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102 Α, 12-06-2018 
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.»

 • Άρθρο 105

Ν. 4521/2018 ΦΕΚ 38 Α, 02-03-2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»

 • Άρθρο 8 Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • Άρθρο 28 Ρυθμίσεις για ζητήματα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης
 • Άρθρο 29 Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ν. 4386/2016 ΦΕΚ 83 Α, 11-05-2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

 • Άρθρο 66 Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

ΥΑ Φ20/68135/Δ4/16-06-2023, ΦΕΚ 4040 Β, 23-06-2023  
«Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2023-2024»

 • Σελίδες 86 (41596) – 88 (41598) που αφορούν τη ΔΔΕ Σερρών