Σχόλια

Ν. 4823/2021, ΦΕΚ 136 Α, 03-08-2021
«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
Περιλαμβάνει διατάξεις για όλο το πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ.
•    Άρθρο 86, Αξιολόγηση μαθητών των ΕΠΑΛ, παράγραφος 3

Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70 Α, 07-05-2019
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»

  • Άρθρα 117 έως 159 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των Μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»